wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Cupet + Dableg = Ora Pracaya

14 April 2012 1,306 views No Comment Oleh

Waosan: Markus 16: 9-15
Pamuji  : KPK 44

Nats: “…..sarta pada ditutuh bab cupeting pangandele lan dableging atine, dene kok padha ora ngandel marang critane wong-wong kang wis padha ndeleng Panjenengane sawuse wungu.”(ay 14)

Pambengan ingkang dados reribetipun kapitadosan estunipun sanes manah boten pitados ananging cupeting kapitadosan lan ugi dableging manahipun manungsa. Watak cupet ing pangandel pancen sarwi ewet. Dipun aturi pirsa menapa kemawon boten dipun anggep, menapa malih ndadosaken owah-owahan gesangipun, babar pisan boten. Makaten ugi tiyang ingkang manahipun dableg. Dipun tuturi makaping-kaping lan dipun paringi wartos wigatos bab Gusti Yesus, nggih tetep boten wonten owah-owahanipun. Prakawis cupeting pangandel lan dablegipun manah menika ugi ingkang dados reribedanipun para sekabat ingkang nampi pawartos wungunipun Gusti Yesus. Boten namung priyantun satunggal ingkang mbekta warta, malah sampun priyantun kathah, nanging krana cupeting pangandel lan daglegipun manah para sekabat boten pitados dateng wartos wungunipun Gusti Yesus.

Dhiri kita menapa ugi boten nate cupet lan dagleg? Manawi wonten bibitipun dableg lan cupet pangandel sumangga enggal-enggal dipun bucal awit kita menika katimbalan nyebaraken pawartos Injil dhumateng sadhengah titah. Kados pundi sagung tumitah pitados yen kita piyambak taksih dereng estu mantep pitados dhumateng Gusti Yesus ingkang wungu? Kita, ingkang sampun ngugemi pawartos wungunipun Gusti Yesus, dipun utus mawartosaken Injil dhateng sadhengah titah. Manawi wonten tiyang ingkang cupet ing pangandel lan dableg sampun ngantos kita semplah lan mupus anggen kita paring warstos Injil! Bokbilih kita piyambak ugi nate nggadhahi manah cupet lan dableg. Gusti Yesus piyambak ingkang badhe manggihi tiyang ingkang cupet ing pangandel lan dableg ing manah. Amin. (to2k)

“Kita namung kawajiban nyebar wiji Injilipun Gusti, dene tuwuh lan wohipun, Gusti ingkang wasesa.”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.