wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Cacakaning Kapitadosan

12 October 2014 30 views No Comment Oleh

Bacaan : 1 Tesalonika 1 : 1 – 5  |  Pamuji : KPK 168
Nats: “Awit samasa aku padha ndedonga marang Gusti Allah, Rama kita, aku tansah padha kèlingan marang enggonmu ngecakaké precayamu sedina-dina, penyambut-gawému sing ora ngétung kesel merga katresnanmu, lan sentosaning pengarep-arepmu marang Gusti Yésus Kristus.” [ayat 3]

Satunggaling dinten, bibar sekolah, anak kula mboten wangsul, nanging nyuwun kula teraken pados blabag menika dhateng toko. Kathah toko dipun lebeti lan dipun tangleti, nanging boten wonten ingkang kagungan, lajeng wangsul watawis jam 5 sonten. Kula bingah ningali sengkuting pambudidayanipun, kula yakin Gusti mesthi mberkahi. Mbenjingipun, saestu nyata pitulunganipun Gusti, kula saged pikantuk blabag menika.

Rasul Paulus, Silas lan Timotius rumaos bingah lan saos sokur awit wujuding kapitadosan, panyambut damel, katresnan lan pangajeng-ajengipun warga pasamuwan Tesalonika. Wujuding kapitadosan, panyambut damel, katresnan lan pangajeng-ajengipun warga pasamuwan Tesalonika menika mboten namung piguna tumrap gesanging pribadi lan patunggilannipun warga pasamuwan Tesalonika menika kemawon. Tumindakipun warga pasamuwan Tesalonika menika mempengaruhi lan nuwuhaken kabingahan lan panuwun sokuripun tiyang sanes, nggih menika Rasul Paulus, Silas lan Timotius.

Makaten ugi cacakaning kapitadosan kita, panyambut damel kita ing salebeting katresnan lan pangajeng-ajeng kita saged nuwuhaken kabingahan lan pangatag dhateng tiyang sanes saos sokur dhumateng Gusti. Pramila saking menika, sumangga kanthi nyata kita ngecakaken kapitadosan kita. Kita yakin dhateng pitulunganipun Gusti lan mbangun turut nindakaken pepakenipun Gusti. Kita nyambut damel kanthi sengkut kanthi katresnan dhumateng Gusti lan sesami. Anggen kita nyambut damel sampun ngantos kanthi patrap ingkang kejem utawi uring-uringan. Menawi kita ngalami gagal, mboten kasil, sampun ngantos kita semplah, putus asa. Nanging nrima lan mbudidaya malih kanthi keyakinan Gusti mesthi mitulungi. Gusti mesthi mberkahi tiyang ingkang nyata-nyata pitados dhateng Panenenganipun, ingkang nyambut damel kanthi sengkut kanthi katresnan sarta mboten gampil semplah. [ST]

“Gusti, kasagedna kula ngecakaken kapitadosan klayan nyambut damel kanthi sengkut, katresnan lan pangajeng-ajeng!”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.