wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Bojoku Malaekate Gusti

26 December 2013 30 views No Comment Oleh

Waosan : Matius 1 : 18 – 25
Pamuji : KPK 234 : 1, 3
Nats : “Sawisé tangi, Yusuf banjur nglakoni kaya sing didhawuhaké déning Malaékaté Pangéran mau.” [ayat 24]

Ing waosan kita dinten menika kacariyosaken Yusuf ingkang ngalami pakewed (pergumulan) bab pacanganipun, Maryam, ingkang mbobot. Ing salebeting pakewed menika Yusuf pikantuk pitedah saking Gusti lumantar malaekatipun. Tumunten Yusuf nindakaken menapa ingkang dipun dhawuhaken dening malaekatipun Gusti. Yusuf kersa ngurbanaken ajining diri ningkah kaliyan prawan ingkang sampun mbobot.
Tamtu kita ugi nate, utawi malah asring ngalami pakewed (pergumulan) gegayutan kaliyan gesang pribadi, brayat, padamelan, peladosan, lsp. Ing salebeting pakewed kita asring pikantuk pitedah prayogi saking tiyang sanes: tiyang sepuh, semah, sedherek utawi rencang. Kita ugi asring nggadhahi “karep” lan pamanggih piyambak ngadhepi pakewed, ingkang kadhangkala cengkah utawi lelawanan kaliyan pitedahipun tiyang sanes kalawau. Sejatosipun manah lan pengangen-angen kita sarujuk bilih pitedahipun tiyang sanes menika langkung prayogi. Ewasamanten, kita asring boten nindakaken pitedahipun tiyang sanes menika, kita langkung nuruti “karep” lan pemanggih kita piyambak. Kenging menapa makaten?
Ingkang dados pambengan utami boten nindakaken pitedahipun tiyang sanes nggih menika kita owel (boten purun) ngurbanaken sekedhik ajining diri (harga diri) kita. Srana nuruti pitedahipun tiyang sanes kita rumaos dipun anggep bodho, boten nggadhahi pemanggih, boten nggadhahi prinsip hidup (gondhelan piyambak). Pambengan sanesipun nggih menika sikap ngremehaken tiyang sanes.
Tiyang sanes: tiyang sepuh, semah, sedherek, malah anak lan rencang saged dados malaekatipun Gusti tumrap kita. Pemanggihipun tiyang sanes saged dados pitedahipun Gusti dhateng kita ngadhepi lan mrantasi pakewed.
Sumangga kita sinau: 1) tinarbuka dhateng pemanggihipun tiyang sanes, sintena kemawon, 2) jujur ngakeni bilih pemanggihipun tiyang sanes saged dados pitedah ingkang langkung prayogi kita tindakaken, 3) purun ngurbanaken ajining diri murih kasaenan kita lan sadaya tiyang. [ST]

“Wong kang gelem ngurbanake ajining diri bakal nampa kabecikan.”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.