wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Biyuh, Gedhene Ora Umum

18 November 2015 34 views No Comment Oleh

Waosan: Wahyu 12:1-12    ǀ    Pamuji: KPK 87
Nats:
“Samengko karahayon lan panguwasa tuwin paprentahaning Allah kita lan panguwasane Sang Jebadane…” (ay. 10)

Kula yakin bilih panjenengan tamtu nate ngalami masalah ingkang awrat sanget. Sejatosipun sampun pados pangluwaran dhateng pundi-pundi kados ta: sowan Pendhita namung dipun tuturi lan dipun dongakaken, sowan sedherek malah dipun dukani, sowan rencang malah dipun ajak karaokean. Boten enggal manggih solusi, nanging malah saya bingung ngadhepi masalah punika. Ingkang saged katindakaken namung sambat “hoalah… masalah sing tak adhepi kok ya guedhe banget ta dhuh Gusti, tobat-tobat!”.

Ukuran gedhe utawi alitipun satunggaling masalah, boten gumantung ing masalah punika piyambak, nanging gumantung kados pundi mental kita ngadhepi masalah punika. Menawi tiyang menika nggadhahi mental ingkang alit, perkawis ingkang alit saged karaos dados ageng. Kosokwangsulanipun, bilih tiyang menika mentalipun tansah cumawis ngadhepi masalah, perkawis ingkang ageng dipun adhepi kanthi mesam-mesem karana sampun siap.

Kitab Wahyu nyerat bilih wonten satunggal wanita ingkang mbobot lan badhe nglairaken putranipun. Ananging medal kewan naga ingkang wujudipun ageng sanget lan badhe nguntal putra ingkang dipun lairaken. Karana pitulunganipun Gusti Allah lan para malaekatipun, Wanita lan Putranipun kalawau saged mlajeng lan wilujeng, lan naga punika saged dipun kawonaken dening para malaekat. Tamtu cariyos menika namung gegambaran utawi analogi kangge nyariyosaken kawontenan pasamuwan enggal ingkang katindhes dening para Kaisar Romawi. Kita saged methik piwucal saking cariyos punika. Asring kita kados-kados boten nggadhahi daya ngadhepi permasalahan wonten ing gesang kita. Kita namung fokus dhateng agenging masalah ingkang kita adhepi, ananging kasupen bilih kita ugi kedah ningali pangwasanipun Gusti. Kajawi saking punika, kita ugi asring boten sadhar lan kasupen bilih sampun dipun paringi kesagedan supados saged ngadhepi mawarni-warni perkawis. Gusti tamtu ugi sampun mapanaken sedherek-sedherek dados malaekatipun ingkang tansah cumadhang paring pitulung, lan para utusan ingkang saged paring pambiyantu lan pitulungan dhateng kita. [pong]

“Gedhene momotanku, ora bisa ngalahake Gedhene kwasaning Gustiku.”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.