wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Apa Kurang Dawa?

10 January 2015 101 views No Comment Oleh

Waosan : Yesaya 50:1-3    |   Pujian: KPK 140: 1, 3
Nats: “….apa mbokmenawa tanganingSun cupet dene ora bisa ngluwari, utawa apa Ingsun ora kagungan kakuatan kanggo ngluwari? ” (ay.2)

Minangka lare Kristen, wiwit alit kula dipun gulawenthah kados padatanipun lare Kristen. Dipun ajak tumut ibadah anak, ibadah patuwen lan sanes-sanesipun. Sedaya kalampahan murih kula saged tepang kaliyan Gusti. Pangertosan ingkang katanamaken kados ta: sinten Gusti Allah punika, punapa pakaryanipun, sepinten agenging katresnanipun tumrap manungsa lsp. Menawi pamong anak pitaken, “Siapa pencipta langit dan bumi?”, jawabanipun mesthi “Tuhan Allah”. “Siapa Juru Selamat kita?”, kanthi semangat badhe atur wangsulan “Tuhan Yesus”.

Mekaten ugi tumrap kita warga dewasa, ing satengahing pengaken kita mesthi ngakeni bilih gesang kita katanggel dening Gusti Allah. Gusti Allah mboten negakaken sedaya putra-putraipun. Gusti Allah inggih junjungan kita. Ananging pengaken punika namung dados pengaken kosong, menawi kita mboten ketingal setya lan bekti dhumateng Gusti. Gusti junjungan kita, ananging taksih wonten junjungan sanes awujud pakaryan ingkang nelasaken wekdal ngantos mboten saged ngabekti. Gusti Juru Wilujeng kita, ananging taksih pados kawilujengan sajawinipun Gusti. Gusti Allah punika sumbering kekiyatan lan pangluwaran, ananging tansah mangu-mangu menawi Gusti estu saged ngluwari kita saking awrating momotan gesang.

“Apa mbokmenawa tanganingSun cupet dene ora bisa ngluwari, utawa apa Ingsun ora kagungan kakuatan kanggo ngluwari?” Punika pitakenanipun Gusti Allah tumrap bangsa Israel ingkang milai luntur pangajeng-ajengipun awit dangu lan awrating  gesang ing tanah pambucalan Babel. Gusti ngersakaken supados bangsa Israel mboten cupet pangajeng-ajengipun sepintena dangu lan awrating momotan. Astanipun Gusti sagah ngluwari, kekiyatanipun Gusti tan wonten ingkang ngungkuli.

Kados pundi kapitadosan kita? Sumangga kita tegen ing pangajeng-ajeng! Gusti tetep sagah ngluwari kita, sepinten agenging momotan kita. Astanipun Gusti mboten kirang panjang ngangkat kita. Talinganipun Gusti tansah dipun eneraken ing pandonga kita. Ingkang dipun betahaken, puruna sabar nengga pitulunganipun.  [PKS]

“Nganti-anti berkah lan pitulungane Gusti kudu sabar!”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Kata Kunci Artikel Ini:

Ingsun sinten

Comments are closed.