wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

“Apa Aku Sélak…?”

2 November 2013 70 views No Comment Oleh

Waosan : Lukas 12 : 8 – 12
Pamuji KPK 43 : 1, 2, 3
Nats : “Amarga ing wektu iku uga Sang Roh Suci bakal muruki kowe apa kang kudu kokaturake” [ayat 12]

Kita nyelaki (menyangkal) Gusti Yesus yen kita:

 • Mboten wonten tandha-tandha keKristenan ing salebeting gesang kita, ngantos sesami kita mboten wanuh yen kita punika tiyang Kristen.
 • Mboten wantun wicanten kanthi blaka menggah bab-bab ingkang leres.
 • Mboten wonten swasana giyak lan bingah ing salebeting  sesambetan kita kaliyan Allah.
 • Mboten saged mbedakaken lan milih sikap ingkang adhedhasar piwulangipun Sang Kristus kaliyan piwulanging jagad.

Kosokwangsulipun, kita ngakeni Panjenenganipun yen kita:

 • Gesang kanthi moral (pratingkah) ingkang sae, tulus, jujur, lan ngluhuraken Sang Kristus
 • Ngupadosi kesempatan supados saged sharing (andum lelampahaning) iman kaliyan sesami.
 • Paring pitulungan kangge sesami ingkang mbetahaken.
 • Njejegaken kaadilan.
 • Nresnani sesami.
 • Nglairaken kasetyan kita dhumateng Sang Kristus.
 • Ngginakaken gesang lan sadhengah kasagedan kangge nindakaken karsanipun Gusti.

Gusti Yesus dhawuh yen nyenyamah dhumateng Sang Roh Suci punika mboten badhe dipun apunten. Tamtu kemawon bab punika minangka pepenget kangge kita supados langkung ngatos-atos ngisi gesang. Sampun ngantos kanthi sengaja lan terus-terusan nampik pakaryanipun Sang Roh Suci lan pakaryanipun Gusti Allah. Yen bab punika ngantos kedadosan ateges kita nebihaken dhiri kita saking ngarsanipun Gusti Allah!
Sang Roh Suci badhe muruki (mucal) kita bab tetembungan ingkang kita betahaken kangge gesang ingkang leres, minangka seksi gesang katresnanipun. Ingkang punika kita perlu tansah sregep nyinau Sabdanipun Gusti Allah. Amin. [Esha]

“Sapa nyelaki Gusti bakal diselaki dening Gusti.”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.