wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Ana Sing Nyebar

14 November 2015 24 views No Comment Oleh

Waosan : Matius 13: 31-35   |   Pujian: KPK 97: 1, 2
Nats:
“Kratoning Swarga iku umpamane kaya wiji sawi kang kajupuk lan disebar dening wong ana ing pategalane.” (ay.31)

Pak Glend punika tiyang sugih ndadak. Karana kathah artanipun, piyambakipun lajeng tumbas barang-barang mewah kados ta mobil super canggih, barang-barang elektronik kados kulkas, TV, Smartphone keluaran terbaru. Sareng barang-barang punika dugi, Pak Glend mboten saged ngginakaken sedaya, karana canggihipun. Punapa malih buku panduanipun sedaya ngginakaken basa Inggris lan basa Cina. Manahipun Pak Glend, “We…ladalah kok ora enek sing basa jawa ta iki?” Lajeng barang-barang punika namung mangkrak karana Pak Glend babar pisan mboten saged ngginakaken. Eman…

Mekaten ugi bab Kraton Swarga. Tamtu kraton swarga punika perkawis ingkang elok, sae, lan dipun idham-idhamaken dening sedaya tiyang. Ing waosan kita kala wau, Kraton swarga punika kagambaran kados wiji sawi lan ugi ragi. Supados saged tuwuh ngrembaka, migunani tumraping manungsa lan ugi sato kewan, wiji sawi langkung rumiyin kedah wonten ingkang nyebar. Mekaten ugi ragi saged ndadosaken glepung trigu dados roti, lan saged dipun tedha menawi wonten ingkang nyampur. Sedaya mbetahaken tiyang ingkang purun nyebar lan nyampur.

Muspra menawi glepung namung dipun celakaken kaliyan ragi. Muspra menawi wiji namung kasimpen ing wadhahipun. Mekaten ugi Kraton Swarga luhur elok, endah, ingkang dipun antu-antu dening sedaya tiyang, menawi mboten wonten ingkang setya nyebaraken lan nguleni Kraton Swarga kanthi mujudaken ayem tentrem, rukun, lan lampah gesang tresna. Mokal Kraton Swarga saged dipun raosaken. Kados dene Pak Glend ingkang sedaya barang darbekipun muspra karana mboten saged ngginakaken.

Kraton swarga punika sampun wonten ing gesang kita, awit kita punika pandherekipun Gusti ingkang binerkahan tentrem rahayu. Punapa kita taksih setya nyebar lan nguleni ayem tentrem, rukun, lan lampah gesang tresna ing gesang kita? Mangga dipun sebar lan dipun uleni! [PKS]

“Menawa ora ana wong nguleni, ora bakalan wong weruh jenenge roti. Menawa ora ana wong nyebar, ora bakalan wong weruh manuk kang ngengidung ing pang-pange sesawi.”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.