wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Ambegan

8 May 2015 45 views No Comment Oleh

Waosan: Matius 7: 1-7   |   Nyanyian: KPK 110: 1, 2
Nats:
“…saya maneh Ramamu kang ana ing swarga, mesthi peparing kang becik marang wong sing padha nyenyuwun marang Panjenengane.” (ay.11)

Ndedonga dados salah satunggaling punjering gesang para pitados. Lan ndedonga punika dados perkawis ingkang wigati awit kanthi pandonga, umat sesambetan kaliyan Gusti Allah ingkang dipun pitadosi. Malah wonten ingkang nyebataken, bilih donga punika kagambaraken kados ambegane tiyang gesang. Menawi mboten ambegan, saged kawastanan sampun pejah imanipun.

Nyenyuwun, golek, lan thothok-thothok punika ingkang kagambaraken dening Gusti Yesus wekdal mucal para sekabat bab ndedonga. Dhumateng sok sintena kemawon ingkang nyenyuwun bakal kaparingan, ingkang golek bakal pikantuk, lan ingkang thothok-thothok bakal kawenganan lawang. Punika ngetingalaken bilih pandongaipun saben para pitados punika mesthi wonten jawabanipun. Lan miturut ayat 11 kasebataken bilih peparingingipun Gusti mekaten ugi jawaban atas pandonga-pandonga kita inggih peparing ingkang becik. Tamtu ukuran becik punika sanes sae miturut kita, ananing miturut Gusti ingkang peparing.

Ndedonga lan jawaban pandonga punika perkawis ingkang dados pergumulan para pitados, awit ndedonga punika perkawis ingkang mboten gampil. Mangga kita gatosaken ayat 11, ……saya maneh Ramamu kang ana ing swarga, mesthi peparing kang becik marang wong sing padha nyenyuwun marang Panjenengane. Ingkang becik, sae miturut Gusti punika badhe kaparingaken dhateng sok sintena kemawon ingkang yenyuwun dhumateng Gusti. Artosipun, perkawis becik ingkang badhe kaparingan punika kaparingaken dhateng kita ingkang tansah setya nyenyuwun namung dhumateng Gusti, mboten dipun campur kanthi pitulungan saking pitulungan sanes lan dhatan kendhat anggen kita nyenyuwun. Punika wujud kepasarahan lan kapitadosan kita dhumateng Gusti ingkang sagah mitulungi. Mangga den setya anggen kita ndedonga dhumateng Gusti. [PKS]

“Dhatan kendhat ndedonga wujud iman ingkang ambegan.”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.