wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Aja Lamis

22 August 2011 658 views No Comment Oleh

Waosan : Mat. 23: 13-20
Nats: Bilai Kowe, Wong-wong lamis (13)
Pujian KPK 134

Ing jagading perjuangan, tiyang ingkang sinebat mata-mata, punika saestu bebayani. Yen ngantos kadenangan dening mengsah, paukumanipun namung satunggal, pejah. Kenging punapa makaten? Awit ing saben dintenipun sae, ngantos tiyang sanes nglairaken bab-bab ingkang sinengker, murih ndhereka anjagi sengkeran wau, jebulipun punapa ingkang kedah dipun jagi malah dipun paringaken mengsah, murih dipun risak. Ing ngriku bebayanipun. Punapa ingkang kedahipun dipun jagi, malah dipun risak babar pisan. Mangka ingkang ngrisak wau akanthi polatan ingkang manis. Wah! Punika saestu bebayani. Tan kanyana-nyana, tiyang tumempuh bilai malah ngantos tapis tumpes. Manis nanging ngiris-iris. Punika lamis.

Gusti Yesus ngantos ipat-ipat, bilai kowe, wong lamis. Karana lelamisanipun, para ahli Toret lan tiyang Farisi prasasat ‘nutup lawang-lawang Kratoning Swarga tumraping wong’, mangka awakipun piyambak ‘ora mlebu … wong-wong kang arep lumebu’ kaalang-alangan (ayat 13).

Kenging punapa makaten? Nggih awit pigesangan pinangka umatipun Gusti Allah dipun jageni mawi rupi-rupi aturan: punapa ingkang pareng, punapa ingkang kaawisan. Tiyang pitados boten pareng nyimpang saking margining Toret ingkang sampun dipun tata tharik-tharik ngantos bab-bab ingkang alit-alit: boten pareng supata dhemi padaleman suci (ayat 16), boten pareng supata dhemi misbyah (ayat 18). Kekathahen pager. Gesang ing pakunjaran. Mangka ingkang damel pager lan damel pakunjaran boten purun gesang ing salebeting pager lan ing salebeting pakunjaran wau. Damel aturan lan pranatan. Nanging gesangipun piyambak boten tata.

Tumrap warga jajar, saya kathah prakawis ingkang kedah dipun tuhoni, saya ewet anglampahi. Awit urusan pigesangan saben dinten sampun adamel puyeng. Boten sempat nuhoni kuwajibaning ngagama sacara ndakik-ndakik. Mangka yen makaten, dipun wastani ‘ora slamet’, kirang memenuhi syarat.

Kanthi tembung sanes, Gusti Yesus nimbali murih para kinasihipun boten gesang alelamisan. Dhasaring gesangipun para pitados sanes serba bersyarat, ingkang tundhonipun namung nggiring tiyang dhateng sikap alelamisan, nanging adhedhasar sih rahmad. [SW]

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Leave your response!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Be nice. Keep it clean. Stay on topic. No spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.