wordpress com stats plugin
Home » Pancaran Air Hidup

Adat Jawi

12 September 2015 25 views No Comment Oleh

Waosan : Para Rasul 28 : 17 – 31  |  Nyanyian : KPK 195
Nats: “Rasul Paulus…: “… kula mboten kalepatan menapa-menapa dhateng bangsa kita, utawi nerak adat tata-cara, ingkang kawarisaken déning para leluhur dhateng kita, éwasemanten kula dipun tahan wonten ing kitha Yérusalèm, sarta dipun pasrahaken dhateng tiyang Rum.” [ayat 17]

Taksih asring wonten pitakenan saking warganing pasamuwan bab adat tata cara Jawi gegandhengan kaliyan iman Kristen. Wonten tiyang Kristen ingkang mastani bilih tiyang Jawi menawi ndherek utawi pitados dhumateng Gusti Yesus, adat Jawi menika kedah dipun bucal sedaya, boten pareng dipun tindakakaken malih. Pemanggih menika dipun kukuhi, awit “yen dadi wong Kristen kuwi kudu resik saka padatan urip kang lawas.” Nanging wonten ugi ingkang ngugemi bilih “dadi wong Kristen kuwi olèh wae nglakoni adat Jawa.” Nanging sareng dipun dangu bab dhasaring Kitab Suci ingkang marengaken tiyang Kristen nindakaken adat Jawi, taksih bingung, boten saged mangsuli.

Menapa ingkang dipun dhawuhaken dening Rasul Paulus ing waosan kita dinten menika dados conto lan dhasar bilih tiyang Kristen pareng kemawon nindakaken adat tata cara gesang swaunipun. Rasul Paulus boten nerak adat tata cara Yahudi, nadyan panjenenganipun sampun pitados dhumateng Gusti Yesus. Nadyan sampun dados Kristen, Paulus taksih nindakaken adat tata cara Yahudi, upaminipun adat tata cara dinten Sabat, nyaosaken pisungsung, lsp. Nanging Rasul Paulus ngugemi imanipun dhumateng Gusti Yesus, lan malah mawartosaken piwulang enggal bab Gusti Yesus menika dadosa dhateng tiyang-tiyang Yahudi mekaten ugi dhateng tyang-tiyang sanes Yahudi.

Adhedhasar conto saking Rasul Paulus menika kita tiyang Kristen Jawi, pareng kemawon nindakaken adat tata cara Jawi. Ingkang baken kita tetep ngugemi kapitadosan kita namung dhumateng Gusti Yesus Sang Juruwilujeng. Adat Jawi ingkang kita tindakaken kedah dipun isi piwulang enggal bab Gusti Yesus. Malah srana nindakaken adat tata cara Jawi ingkang kaisi piwulang enggal menika kita mawartosaken piwulang enggal saking Gusti Yesus dhateng tiyang-tiyang Jawi. Adatipun adat Jawi nanging isi lan imanipun dhumateng Gusti Yesus. [st]

“Gusti Yesus Putra Swarga dados tiyang Yahudi, kita putranipun Allah tetep dados tiyang Jawi.”

Bagikan Artikel ini:
facebooktwittermail

Comments are closed.